افتخار آفرینی دانش آموزان اشراق آقایان: محمدمحمدجوادشهسوارپور و محمد پارسا یوسف زاده

?کسب رتبه برتر در مسابقه شهرستانی «داستان نویسی»

صبحانه در مدرسه کلاس چهارمی ها
شب در مسجد ششمی ها
پیش ثبت نام