افتخار آفرینی دانش آموز اشراقی

مسابقات تیراندازی، آبان ماه در مجتمع بهار برگزار گردید و خانم نازنین زهرا ذکریا پور از پایه پنجم موفق به کسب مقام اول در رشته تیراندازی، ماده تفنگ بادی شدند.

افتخار آفرینی در مسابقات فرهنگی وهنری
جشن بازگشایی نمادین
پیش ثبت نام