افتخار آفرینی در مسابقات فرهنگی وهنری

خانم عارفه ضیایی رشته مداد رنگی پایه ششم رتبه ششم

ستایش امین زاده رشته گواش پایه سوم رتبه چهارم

نقاشی با موضوع کرونا
افتخار آفرینی دانش آموز اشراقی
پیش ثبت نام