بیان نکات تربیتی با شعر و داستان به بچه ها در فوق برنامه ای در پیش دبستانی

جشن قرآن
آشنایی با شغل اتش نشانی وسایل مربوط به این شغل برای پیش دبستانی ها
پیش ثبت نام