فرم استعدادیابی دانش آموز

 • اطلاعات فردی دانش آموز :

 • اطلاعات والدین - پدر دانش آموز :

 • اطلاعات والدین - مادر دانش آموز :

 • * دانش آموز گرامی: لطفا استعداد ،توانایی و مهارت خود را درشاخه" قرآن و عترت" مشخص کنید.

 • قرآن

 • قرائت

 • حفظ

 • تفسیر

 • عترت

 • نماز

 • مداحی

 • سایر

 • آیا سابقه موفقیت در مسابقه این شاخه را داشتید؟ (در مدرسه،منطقه و استانی...)

 • دانش آموز عزیز ، علاقمند به درس :

 • دانش آموز عزیز ، لطفا در هر کدام از موارد زیر توانایی و مهارت خود رامشخص کنید؟

 • تربیت بدنی

 • آیا سابقه موفقیت در مسابقه این شاخه را داشتید؟(در مدرسه،منطقه و استانی...) لطفا به طور کامل ذکر کنید.

 • فرهنگی و هنری

 • آیا سابقه موفقیت در مسابقه این شاخه را داشتید؟(در مدرسه،منطقه و استانی...) لطفا به طور کامل ذکر کنید.

 • ادبی و پژوهشی

 • رسانه و فضای مجازی

 • هنرهای دستی

 • هنرهای تجسمی

 • هنرهای آوایی

 • آیا سابقه موفقیت در مسابقه این شاخه را داشتید؟(در مدرسه،منطقه و استانی...) لطفا به طور کامل ذکر کنید.

 • فکر می کنید کدام یک از مسئولیت های زیر را می توانید به عهده بگیرید؟

پیش ثبت نام