ماشین بادکنکی

حدست رو آزمایش کن(علوم پایه دوم)
ساخت ماشین بادکنکی توسط دانش آموزان در پاسخ به سوال ”آیا باد می تواند موجب حرکت اشیاء گردد؟

نمایشگاه گیاهان پایه سوم
مبحث تقارن در ریاضی
پیش ثبت نام