فرم شرکت در طرح تحول کارگروه ها

  • مشخصات

  • فهرست علاقه مندی

  • پنج کارگروه را به ترتیب اولویت علاقه مندی خودت انتخاب کن (این پنج گزینه ای که انتخاب میکنی معنی اش این نیست که پنج تا کارگروه عضو میشی ها یا فقط تو همین پنج تا کارگروهی که انتخاب کردی عضو میشی)
  • هرچه دل تنگت میخواهد بگو

پیش ثبت نام