نظرسنجی معلمین

۱ آقای وحدانیان - فیزیک
۲آقای رضا زاده - دفاعی
۳آقای رضا زاده -تفکر
۴ آقای زاهدیان - جغرافیا
۵ آقای آرایی - دین و زندگی
۶ آقای طالشی تبار - هندسه
۷آقای نصیرایی - شیمی
۸آقای جهانی - ورزش
۹ آقای عزیز زاده گرجی - عربی
۱۰آقای مجیدی - زبان
۱۱آقای محمد زاده - ادبیات
۱۲ آقای فرحی - ریاضی
۱۳آقای فرهادی - آز شیمی
پیش ثبت نام